Siirry sisältöön

Sidosryhmät

 

Senaatti-kiinteistöillä on laaja sidosryhmäverkosto, jonka kanssa se toimii tiiviissä yhteistyössä. Senaatin johto on tunnistanut keskeiset Senaatin toimintaan vaikuttavat sidosryhmät, joita ovat asiakkaat (valtion hallinnonalat ja säätiöt sekä tilojen käyttäjät ja asiakkaat), henkilöstö ja Senaatin toimintaa ohjaavat tahot (eduskunta, valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö) sekä palvelujen ja materiaalien toimittajat.

Lisäksi Senaatti on aktiivisessa vuorovaikutuksessa viranomaisten, naapureiden ja maanomistajien, kiinteistömarkkinoiden toimijoiden, tutkimuslaitosten, järjestöjen ja tiedotusvälineiden kanssa.

Aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa

Sidosryhmien odotuksiin vastaaminen vaatii aktiivista kuuntelua. Senaatti kartoittaa sidosryhmiensä mielipiteitä ja näkemyksiä toimintaansa ja yhteiskuntavastuuta kehittäessään.

Konkreettisina esimerkkeinä ovat muun muassa vuosittain tehtävät asiakas- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyt. Kyselyjä on kehitetty lisäämällä  reaaliaikaisia mittauksia ja siirtymällä pelkästään asiakastyytyväisyyden mittaamisesta laaja-alaisemmin asiakaskokemuksen mittaamiseen.

Senaatilla on asiakasfoorumi, jossa ovat edustettuina keskeisten asiakkaidemme edustajat. Foorumi luo suoran keskusteluyhteyden asiakkaiden avainhenkilöiden sekä Senaatin johdon välille ja luo mahdollisuuksia kollegojen verkostoitumiselle. Säännöllisesti järjestettävissä tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia teemoja asiantuntijoiden esitteleminä, tutustutaan kiinnostaviin toimitilaratkaisuihin ja keskustellaan keinoista, joilla  Senaatti voi parantaa palveluaan entisestään. Asiakasfoorumin jäseniä osallistutetaan myös Senaatin strategiatyöhön.

Paja-verkosto kokoaa toimitila-asiantuntijat yhteen saman pöydän ääreen

Senaatin asiakkaista koottu Paja-verkosto toimii alustana toimitilajohtamisen kenttään liittyvän tiedon, hyvien käytäntöjen ja toimintamallien jakamiselle ja avoimelle keskustelulle. Vuonna 2019 Paja-verkoston kokoontui neljä kertaa, ja tilaisuuksissa käsiteltiin työympäristömuutokseen valmistautumista, digitaalisia projektinhallinnan työkaluja osana toimitilamuutosta, yhteistoimintaa sisäolosuhdeasioissa sekä toimitilaturvallisuutta.

Tilaisuudet on suunnattu asiakkaiden tilayhdyshenkilöille, asiantuntijoille ja projektipäälliköille, jotka työskentelevät toimitila-asioiden parissa. Vapaamuotoisissa tunnin pituisissa kokoontumisissa kuullaan alustus vaihtuvasta ajankohtaisesta teemasta. Senaatti toimii verkoston käynnistäjänä ja keskustelun fasilitoijana.

Senaatti-areena ja Senaatin Tori -tapahtumat

Senaatti areena tapahtuma
Senaatti-kiinteistöt on syksystä 2015 alkaen järjestänyt asiakkailleen Senaatti-areena -tapahtumia, joissa kehitetään tulevaisuuden työympäristöjä ja työnteon tapoja sekä käydään.

Areenassa päättäjät ja asiantuntijat tapaavat toisiaan tuoreen tiedon, oivaltavien esimerkkien ja avoimen keskustelun äärellä. Tapahtumia voi seurata suorana lähetyksenä tai tallenteina senaatti-areena.fi -sivustolla.

Vuonna 2019 järjestettiin areentoita teemoilla: Töissä valtiolla – yhteisissä tiloissa, Suuri tuuletus – raikasta keskustelua sisäolosuhteista ja Turvallisuus valtionhallinnossa.

Vuonna 2019 järjesti viidettä kertaa kiinteistökaupan sidosryhmille suunnatun Senaatin Tori -tapahtuman. Puheenaiheena on kiinteistökehitys ja kasvukeskukset sekä kuinka luodaan tulevaisuuden kestävää kaupunkia.

Sidosryhmien odotukset ja niihin vastaaminen

Asiakkaat odottavat Senaatti-kiinteistöiltä etenkin omaa toimintaansa tukevia, terveellisiä ja turvallisia tiloja sekä opastamista tilojen kestävään käyttöön sekä toimitilakustannusten tehostamiseen. Asiakkaiden tyytyväisyyttä seurataan sekä kyselyiden että muun yhteydenpidon kautta.

Valtiovarainminsteriö Senaatti-kiinteistöjen ohjaavana ministeriönä odottaa Senaatin toimivan valtion työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana kustannustehokkaasti sekä huolehtivan kiinteistöomaisuuden arvosta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä. VM on asettanut Senaatille tavoitteeksi  valtion toimitilastrategian tavoitteiden edistäminen, mikä tarkoittaa muun muassa valtionhallinnon työnteon tapojen uudistamista ja toimitilakustannussäästöjen aikaansaamista.

Henkilöstö odottaa, että heille tarjotaan haastavia ja monipuolisia tehtäviä, mahdollisuutta vaikuttaa omiin työtehtäviin ja kehittymismahdollisuuksia työssä. Tässä onnistumista seurataan muun muassa säännöllisissä työtyytyväisyystutkimuksissa sekä kehityskeskusteluissa. Senaatin henkilöstön omistautuneisuus selvästi keskimääräistä korkeampi muihin yrityksiin verrattuna.

Senaatti-kiinteistöjen toiminta palvelutuotannossa perustuu kumppanuuteen ja verkostoitumiseen palvelutoimittajien kanssa. Toimittajayhteistyön tavoitteena on laadukas, tehokas ja kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteistyösuhde.

Palvelutoimittajat ja -kumppanit arvostavat ennen kaikkea pitkäaikaisia toimittajasuhteita sekä avoimuutta ja tasapuolisuutta kilpailuttamiskäytännöissä.

Muut sidosryhmät odottavat Senaatilta ennen kaikkea avointa ja vastuullista toimintaa, avoimuutta sekä osallistumista ja edelläkävijyyttä toimialan ja uusien toimintamallien kehittämiseen.