Siirry sisältöön

Vastuullisuustavoitteet ja olennaiset teemat

 

Senaatti-kiinteistöjen toiminnan yhteiskuntavastuuasioita hallitaan koko liikelaitoksen toiminnan kattavan ISO 14001 –standardin mukaisen sertifioidun ympäristöjärjestelmän avulla.

Senaatti laatii jokaiselle strategiakaudelle merkittäviin yhteiskuntavastuun näkökohtiin liittyvien päämäärien toteuttamiseksi yhteiskuntavastuuohjelmat, jotka kattavat kaikki vastuullisuuden osa-alueet.

Vuonna 2019 aloitettiin uusien yhteiskuntavastuuohjelmien 2019-2022 toteuttaminen. Ohjelmat ovat osa Senaatin kaikki vastuullisuuden osa-alueet kattavaa ISO 14001 -yhteiskuntavastuujärjestelmää. Ohjelmassa asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet ja vuosittaiset tavoitteet toimenpiteineen, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Pitkän aikavälin tavoite Vuoden 2019 tavoitteet Miten onnistuimme?

Energiankulutus -päästöt ja säästöt

Senaatti on kiinteistöalan edelläkävijä energiatehokkuustoiminnassa: energiatehokkuus paranee vuosittain ja CO2-kokonaispäästöt vähenevät 50 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

1. Kokonaisenergiankulutuksessa saavutetaan energiansäästö, joka vastaa 1 %:ia Executive-seurannassa olevien kokonaisvuokrakohteiden vuoden 2018 energiankulutuksesta.

2. Senaatin energiatehokkuussuunnitelma on laadittu ja konkreettiset tavoitteet päästöjen vähentämiseksi on asetettu.Energia ja vesi

Kiertotalous

Toimimme kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, pääfokuksessa rakennus- ja kunnossapitohankkeet sekä työympäristöprojektit.

1. Hiilijalanjäljen laskentamenetelmän ja hyödyntämismenettelyn määrittely

2. Materiaalien ja kalusteiden uudelleenhyödyntämisen ja kierrätettävyyden parantaminenKestävä rakentaminen ja kiertotalous

Jätteet

Sisäolosuhteet

Keskustelua käytäisiin terveyttä, työkykyä ja viihtyvyyttä ylläpitävistä – eikä sisäilmaongelmaisista – tiloista

1. Reaktiivisen toiminnan tehostus ja asiakkaan sitoutuminen toimintaan

2. Tilojen käytettävyyden varmistaminenSisäilma

Tilatehokkuus ja yhteiskäyttöisyys

Tilatehokkuuden parantaminen ja yhteiskäyttöisyyden lisääminen – valtion toimitilat ovat toimitilastrategian mukaiset

Asiakkaiden tilojen tilatehokkuuden parantaminen, tilakustannusten alentaminen ja yhteiskäyttöisyyden lisääminen


Työympäristöjen kehittäminen

Turvallisuus

Valtion kiinteistöjen vahinko- ja onnettomuusriskienhallinnan, pelastustoiminnan ja paloturvallisuuden kokonaisuuksien kehittäminen.

Keskitämme pelastussuunnittelun yhteen järjestelmään ja kehitämme omatoimista varautumista lisäämällä osaamista ja palvelukykyä organisaatiossa.


Turvallisuus ja tietoturvallisuus

 

Olennaiset näkökohdat

Senaatti-kiinteistöt tarkastelee säännöllisin väliajoin toimintansa olennaisia näkökohtia ja ottaa huomioon tarkastelussa muun muassa toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, strategiset tavoitteet, kestävän kehityksen näkökulmat ja keskeiset riskit.

Vuonna 2019 toteutettiin ulkopuolisen asiantuntijan toimesta Senaatin keskeisten sidosryhmien, henkilöstön ja suuren yleisön keskuudessa kysely, jossa kartoitettiin sidosryhmien näkemyksiä Senaatin olennaisista yhteiskuntavastuun näkökulmista.  Kysely toteutettiin sähköisenä ja sitä jaettiin myös Senaatin some-kanavissa.

Senaatin johto tarkasteli olennaisia yhteiskuntavastuun teemoja siitä näkökulmasta, mitkä ovat  Senaatin vaikutusmahdollisuudet kyseiseen asiaan ja miten kyseinen asia vaikuttaa Senaatin toimintaan. Näistä tuloksista syntyi olennaisuusmatriisi, jonka mukaisesti Senaatti on raportoinut toiminnastaan.

Vuoden 2019 raportin tunnusluvut ja raportoitavat asiat on valittu tämän olennaisuusarvion perusteella.

Monelle olennaisuusanalyysissä tärkeäksi nousseelle teemalle ei löydy GRI-ohjeistossa tunnuslukuja. Siksi Senaatti-kiinteistöt on lisännyt GRI-taulukkoon toimintansa ja strategiansa kannalta keskeisiä indikaattoreita.

Olennaisuusmatriisi

graafi olennaisuusmatriisista
  1. Hyvien sisäolosuhteiden varmistaminen Senaatin hallitsemissa kiinteistöissä.
  2. Elinkaariajattelu kiinteistöjen ylläpidossa ja rakentamisessa ja niiden kautta Suomen valtion päästötavoitteiden edistäminen.
  3. Tilojen tehokas ja optimaalinen käyttö: uusien työnteon tapojen ja uusien työympäristöjen edistäminen valtionhallinnossa.
  4. Tilojen, tietojen ja toiminnan turvallisuus.
  5. Talousrikollisuuden torjunta.
  6. Hankinnoissa kestävän kehityksen huomioiminen kattavasti.
  7. Jätteiden lajittelu virastotaloissa ja toimipaikoissa ja kiertotalouden edistäminen.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet SDG

Senaatti-kiinteistöt on tarkastellut vuoden 2019 toimintaansa ja tavoitteitansa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin peilaten. Senaatti on tunnistanut ne YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joiden toteutumista tuemme omassa toiminnassamme. Yhteiskuntavastuuraportin eri osioissa kerrotaan työstämme mm. tasa-arvon, terveyden ja hyvinvoinnin sekä kestävän energian edistämiseksi ja raportoimme näihin liittyviä mittareita.