Siirry sisältöön

Kiinteistöjen ylläpito

Senaatti-kiinteistöjen ylläpidon tavoitteena on kiinteistöjen arvon ja käytettävyyden säilyminen. Ylläpidolla on myös merkittävä rooli sisäilman laadun varmistamisessa ja energiakulutuksen vähentämisessä.

Vuonna 2017 Senaatti-kiinteistöt käytti kiinteistöjen ylläpitoon 237 milj. euroa.

Senaatti käynnisti vuonna 2011 käyttäjäsähköprojektin, jonka tavoitteena on vaikuttaa tilojen käyttäjien avulla kiinteistöjen sähkönkulutukseen. Projektissa on onnistuttu, sillä sähkön kulutus aleni käyttäjäsähköprojektissa mukana olevissa kohteissa vuoden 2017 aikana 1,2 %, mikä tekee euroissa 136 354 euroa. Projektin alusta (2011) sähköä on säästynyt yhteensä 1,6 miljoonaa euroa.

Kokonaisenergian ominaiskulutus nousi 0,2 % edellisvuoteen verrattuna. Sääkorjattu lämmönkulutus nousi + 2,3 % ja sähkönkulutus laski -2,1 %.

Tutkitusti tehokasta kiinteistöjen ylläpitoa

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on toteuttaa ylläpitokulut kustannustehokkaasti. Senaatti on vuosittain mukana KTI:n vertailussa, jossa tarkastellaan kiinteistöjen ylläpitokuluja ja asiakastyytyväisyyttä.

KTI kiinteistötiedon vuosittain toteuttaman vertailututkimuksen mukaan Senaatin ylläpitokulut ovat erittäin kustannustehokkaat. Edellisessä, vuoden 2016 vertailussa hoitokustannukset ilman korjauksia olivat 20 % edullisemmat kuin vertailussa mukana olleilla yksityisillä yrityksillä. Senaatti myös käytti kiinteistöjensä kunnossapitokorjauksiin ja korjausinvestointeihin selvästi enemmän kuin tutkimuksessa mukana olleet yksityiset yritykset. Vuoden 2017 vertailutiedot ovat saatavissa toukokuussa 2018.

Digitaalisuus vahvasti mukana myös kiinteistöjen ylläpidossa

Senaatti-kiinteistöt kehittää ja pilotoi digitaalisia kiinteistöjen ylläpidon ratkaisuja. Vuoden 2017 aikana jatkettiin laajaa Virtuaalinen kiinteistö -kehityshanketta. Hankkeen myötä käynnistettiin virtuaalisten käyttöliittyminen kokeilu kuudessa kiinteistössä. Lisäksi toteutettiin data-analyysit käyttäjätyytyväisyydestä ja energiankäytön suhteesta korjaushistoriaan, sekä käynnistettiin olosuhdedatan tekoälyanalyysiä hyödyntävä pilottiprojekti.
Senaatin pääkonttoriin Helsingin Sörnäisiin valmistui kesällä 2017 älykäs työympäristö. Muut pilottikohteet ovat asiakkaiden tiloissa Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa. Kehitystä jatketaan piloteista saatujen kokemusten perusteella.

Case: Digitaalinen käyttöliittymä auttaa suojelemaan Kansallismuseon aarteita

Kansallismuseoon sijoitetut 50 anturia ovat mitanneet syksystä lähtien lämpötilaa ja ilmankosteutta, jotta esineillä olisi näyttelytiloissaan mahdollisimman hyvät oltavat. Uusinta teknologiaa hyödyntävään Senaatin pilottiprojektiin kuuluu myös viisi muuta rakennusta eri puolilla Suomea.

Lue tarkemmin täältä

Lähes 200 Senaatti-kiinteistöjen kohdetta on liitetty rakennusautomaation etävalvontapalveluihin. Metrix-sisäolosuhdeseuranta ja -raportointi oli vuoden 2017 lopussa käytössä noin sadassa kohteessa.

Ylläpidon tietojärjestelmiä kehitettiin tukemaan muun muassa turvallisuuspalveluiden käyttöönottoa, rakennusten sisäolosuhteiden visuaalista raportointia, kiinteistökohteiden rakennuskatsastusmallin prosessia ja tilojen infonäytöissä toteutettavaa viestintää.

Puhtauspalveluiden palkkio-sanktiomalli otettiin mukaan toimittajien puhtauspalvelusopimuksiin. Mallin avulla kohteissa työskentelevää siivoushenkilöstöä kannustetaan ilmoittamaan havaitsemistaan sisäolosuhdepoikkeamista.

Yhteiset tavoitteet kumppaneiden kanssa

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitoprosessin yhtenä tehtävänä on löytää ja ottaa käyttöön alan parhaat käytännöt. Vuosittain tehdään kiinteistökannan arviointi, jonka perusteella laaditaan kiinteistöille vuosisuunnitelma ja keskipitkän aikavälin suunnitelmat.

Kiinteistönhoidossa Senaatilla on neljä valtakunnallisesti toimivaa palveluntuottajaa, joiden kesken Senaatti-kiinteistöt kilpailuttaa kiinteistöjensä kiinteistönhoidon. Kumppanuuden tavoitteena on syventää eri osapuolten välistä kehittämisyhteistyötä ja tehostaa toimintamalleja laadun parantamiseksi ja kustannustason hallitsemiseksi.

Senaatti-kiinteistöt kilpailutti kertomusvuonna kiinteistöhoidon -puitesopimuksen kolmannen vaiheen. Kertomusvuonna paneuduttiin turvallisuussopimusten ja tilaajavastuulain mukaisen toiminnan auditointiin.

Vuoden 2018 tavoitteita

Vuonna 2018 jatketaan kehitystyötä Virtuaalinen kiinteistö –hankkeessa ja laajennetaan virtuaalisen vastaanoton (respan) käyttöä sekä pilotoidaan kokonaisvaltaista sisäilmamittaria ja siivousrobotiikkaa. Lisäksi katsastamme 136 rakennusta sisäilosuhteisiin liittyen ja luomme yhteisen raportointimallin katsastuksia varten. Tavoitteena on pienentää kokonaisenergiankulutusta 1 % ja ottaa kiinteistöala uusi energiatehokkuussopimus (TETS) käyttöön.