Gå till innehållet
Sisäilma-asiantuntija mittaa kosteutta ikkunan vieressä päällään keltainen työtakki.

För bättre inomhusförhållanden

Vi vill se till att alla som arbetar för Finlands försvar och säkerhet har de bästa möjliga förutsättningarna att lyckas i sitt arbete. Sunda och trygga inomhusförhållanden i kaserner för beväringar som fullgör sin tjänstgöring är en hederssak för oss.

Vad gör vi för att förbättra inomhusförhållandena?

Goda inomhusförhållanden har lyfts fram som ett strategiskt mål för Försvarsfastigheter. Vi satsar särskilt på förebyggande åtgärder där bristerna upptäcks innan de skapar problem.

Investeringar i byggande och underhåll

Under de senaste två årtiondena har staten investerat i försvarsförvaltningens byggnader långt över en miljard euro. Programmet för reparation av kaserner framskrider planmässigt. 65 procent av försvarsmaktens kaserner har totalrenoverats eller byggts under åren 2000–2023. Vi förnyar kontinuerligt också andra lokaler inom försvarsförvaltningen.

Vi satsar också på underhåll av byggnader. Det eurobelopp som årligen används för underhåll har höjts från tidigare cirka 19 miljoner euro till 39 miljoner euro.

Nolltolerans genom förebyggande åtgärder

Idén med nolltolerans är att problem med inomhusluften i första hand förebyggs. Vi agerar systematiskt och arbetar för att inga problem ska uppstå.

Vi satsar på att förebygga problem med inomhusförhållanden ända från planeringsskedet till slutanvändningen av byggnaden. Planering och byggande av hög kvalitet skapar en god grund för sunda inomhusförhållanden.

En observant attityd vid användning av lokalerna gör det möjligt att reagera i rätt tid. Till byggnadsautomatiseringen har kopplats mätinstrument för temperatur, fuktighet, koldioxidhalt och tryckskillnader som gör det möjligt för oss att följa upp inomhusförhållandena.

Vi gör regelbundna byggnadsinspektioner för att granska konstruktionernas och VVSE-systemens skick samt förebyggande undersökningar och korrigeringar av inomhusluften. Dessutom iakttar vår egen personal, städare och fastighetsskötsel aktivt inomhusluften.

Kunskap är trumf

Vi utbildar vår egen personal samt användarna av Försvarsmaktens byggnader, dvs. personalen och beväringarna, i frågor som gäller inomhusförhållanden. Beväringar utbildas också i städning av kasernerna. En betydande del av responsen som hänför sig till inomhusförhållandena i kasernen har att göra med renheten i stugorna. I stugorna har beväringarna huvudansvaret för städningen.

Respons med låg tröskel

Vi önskar få respons om iakttagelser som gäller inomhusluften med låg tröskel. Vi behandlar all respons som vi får och utifrån den utför vi inspektioner på platsen inom tre dagar från det att vi fick meddelandet.

Hur hanterar vi respons?

Kolme sisäilma-asiantuntijaa keltaisissa työtakeissaan, taustalla punatiilinen ulkoseinä.

Försvarsfastigheters experter på inomhusluft

Vid Försvarsfastigheter arbetar fyra experter på inomhusluft som fungerar som ett stöd för fastighetsskötseln och byggandet. Våra experter på inomhusluft har både behörighet som byggnadsexpert och omfattande erfarenhet av att utreda och lösa problem med inomhusluften. De ingår i en större underhållsenhet.

Arbetet fokuserar på förebyggande verksamhet. Experterna på inomhusluft utvecklar vår egen personals kompetens i frågor som gäller inomhusluften genom att stödja personalen i projekt och utbilda den. Till deras uppgifter hör dessutom till exempel samordning av undersökningar av inomhusluften och skadliga ämnen samt upprätthållande och rapportering av lägesbilden för byggnader.

På bilden finns från vänster Mauri Sakko, gruppchef för inomhusluftsteamet, samt Hanna Tuovinen och Jouni Vuohijoki, experter på inomhusluft. På bilden saknas Teemu Pirinen, expert på inomhusluft.

  • 69 kaserner
  • 5 500 andra byggnader
  • 65 % av kasernerna har förnyats på 2000-talet
Puolustuskiinteistöjen asiantuntija ja Puolustusvoimien henkilö katsovat tietokonetta.

Läs mer om Senatfastigheters verksamhet inom inomhusförhållanden

Vi vill se till att alla som arbetar för Finlands välfärd, ordning och säkerhet vid ämbetsverk, inrättningar, kaserner och kontor har de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas i sitt arbete.

En hälsosam arbetsmiljö är ett livsvillkor för allas vår välfärd.

Gå till webbplatsen Senaatti.fi
Ge feedback