Gå till innehållet
Alokkaat marssivat kasarmin edessä.

Byggande och skyddsteknik

Vår enhet ansvarar för ledningen, samordningen och övervakningen av de byggprojekt som genomförs för försvarsmakten samt för experttjänsterna.

Vid vår enhet arbetar cirka 25 experter inom byggande, och vi ansvarar för byggandet av Försvarsfastigheters stora nybyggnads- och reparationsprojekt samt nätverksprojekt.

Våra byggande och skyddstekniktjänster

Byggande

Tyngdpunkterna i verksamheten ligger på byggnadsrenoveringar och ombyggnad av försvarsförvaltningens specialobjekt, beredskapsförbandens kaserner och offentliga byggnader.

Våra tjänster omfattar byggprojektens hela livscykel från projektberedningsfasen till inledningen av underhållsfasen. Den sammanlagda kostnadskalkylen för de ca 70–100 byggprojekt som befinner sig i olika faser uppgår till ca 300–500 miljoner euro per år.

Husbyggande

Inom husbyggande omfattar enhetens kompetens utveckling och planering av Försvarsmaktens lokaler och områden från markanvändnings- och planläggningsnivå till enskilda byggnadstyper samt byggande av internationella krishanteringsobjekt.

Genomförandet av projekten stöds av förtrogenhet med försvarsförvaltningens verksamhetsprocesser, byggnadsbeståndet, byggnadstekniken och dess egenskaper samt med de tekniska system som försvarsmakten behöver. För att uppfylla särdragen och prestationskraven har vi på lång sikt utvecklat vår specialkompetens. Utöver de allmänna krav som hänför sig till den tekniska säkerhet som ställs på fastigheter som används av försvarsmakten ställs dessutom ofta striktare krav på den tekniska säkerheten som hänför sig till försvarsmaktens verksamhet, materiel och utrustning.

Skyddsbyggande

Specialkompetensen inom skyddsbyggande baserar sig på internationellt samarbete och på de informationskanaler som skapats med betoning på de nordiska länderna. Vi är en expertorganisation som är förtrogen med eliminering eller begränsning av vapenpåverkan på byggnader, konstruktioner, system och funktioner.

Särskild kompetens har utvecklats också i fråga om den strukturella säkerheten och lokalsäkerheten. Med strukturell säkerhet avses skydd av verksamhet och skydd av information mot vapenpåverkan och spionage och med lokalsäkerhet mot olovligt övertagande av information.

Andra tjänster

Kasveja kasvamassa matalassa vedessä

Miljötjänster

Vi är statsförvaltningens kompetenscentrum i miljöfrågor som gäller fastigheter och användningen av dem samt i miljöbyggande.

Läs mer

Underhåll

Vi ansvarar för underhållet av de fastigheter som försvarsmakten förfogar över. Den lägenhetsyta som omfattas av underhållsansvaret uppgår till cirka 2,6 miljoner kvadratmeter.

Läs mer
Ge feedback