Gå till innehållet

Underhåll

Vi ansvarar för underhållet av de fastigheter som försvarsmakten förfogar över så att trygga och sunda lokaler står till förfogande i alla säkerhetssituationer.

Den lägenhetsyta som omfattas av underhållsansvaret uppgår till cirka 2,6 miljoner kvadratmeter, varav största delen är byggd för försvarsändamål. Underhållet omfattar fastighetsskötsel, underhåll och andra tjänster.

Våra underhålltjänster

Fastighetsförvaltning

Våra fastighetsförvaltningstjänster täcker en omfattande servicehelhet. Våra tjänster är till exempel sakkunnigtjänster, teknisk periodisk service, fastigheters avfallshantering samt specialtjänster riktade till försvarsmakten. Det elektroniska system för styrning av servicen och underhållet som används är vårt lands mest omfattande system för underhåll av fastigheter.
Vi producerar avfallshanteringstjänster för försvarsmakten och ansvarar bland annat för uppföljningen av avfallsmängderna. Målet är att avfall från den dagliga verksamheten ska behandlas på bästa möjliga sätt med tanke på miljön i enlighet med avfallslagen och kommunernas egna avfallshanteringsföreskrifter.

Städtjänster

Våra städtjänster omfattar underhållstjänster och grundläggande städtjänster samt tjänster inom hygienartiklar och kasernstädning. Vi ordnar städtjänster antingen som egen tjänsteproduktion eller som köpta tjänster. Den städareal som städväsendet ansvarar för är 1,3 miljoner kvadratmeter och målet är en så välinriktad städtjänst som möjligt, av jämn kvalitet, kostnadseffektiv och tillräcklig med tanke på användningsgraden med beaktande av miljömålen. Vid kvalitetskontrollen av tjänsteproduktionen används standarden INSTA-800 (SFS 5994 teknisk kvalitet på städning).

Underhåll

Vi planerar, genomför och övervakar projekt i form av separat beställning, underhåll och hyresverkan för försvarsmaktens byggnader, utomhusområden och konstruktioner med iakttagande och upprätthållande av en långsiktig plan. Underhållet svarar också för kvaliteten på och sundheten hos inomhusluften och inomhusomständigheter i byggnader. Vid reparationer eftersträvas lösningar som sparar energi och vatten och vid valet av material betonas livslängd, underhållsförmåga och livscykelhållbarhet.

Energitjänster

Vi svarar för energiförsörjningen av Försvarsmaktens fastigheter; anskaffningen av värme, el och vatten och leveranssäkerheten för dem under såväl normala förhållanden som undantagsförhållanden. Vi ansvarar också för underhållet av vatten- och energinäten. Vi har förbundit oss att utveckla lokalfastigheternas energieffektivitet. Vårt mål är att förbättra försvarsfastigheternas energieffektivitet och energitjänsternas kostnadseffektivitet samt att främja en miljövänlig användning i samarbete med Försvarsmakten. Energianvändningen i fastigheter effektiviseras med hjälp av centraliserad byggautomation.

Andra tjänster

Kasveja kasvamassa matalassa vedessä

Miljötjänster

Vi är statsförvaltningens kompetenscentrum i miljöfrågor som gäller fastigheter och användningen av dem samt i miljöbyggande.

Läs mer
Alokkaat marssivat kasarmin edessä.

Byggande och skyddsteknik

Vår enhet ansvarar för ledningen, samordningen och övervakningen av de byggprojekt som genomförs för försvarsmakten samt för experttjänsterna.

Läs mer
Ge feedback