Siirry sisältöön

Palkitseminen

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstölle maksetaan kuukausipalkkaa, joka perustuu tehtävän vaativuuteen ja siinä suoriutumiseen. Johdolla on sopimuspalkat. Kuukausipalkka on kokonaispalkka, jonka osia ovat rahapalkka ja mahdolliset luontoisedut (puhelin- ja/tai autoetu). Senaatti-kiinteistöjen johdolla ei ole tavanomaisista työsuhde-eduista poikkeavia etuuksia eikä lisäeläkejärjestelyjä.

Koko henkilöstö tulospalkkiomallin piirissä

Tulospalkkioiden maksamisen edellytyksenä on tavoitteena olleen kynnysarvon (vuonna 2017: vuokrakatteen) saavuttaminen.

Tulospalkkion suuruus määräytyy henkilökohtaisten tuloskorttien tulostavoitteiden toteumien perusteella. Kullakin kortilla tavoitteita voi olla yksikkö-, ryhmä- ja henkilötasolla.

Yhteisiä tavoitteita ovat mm. esimiehillä esimiehisyyden tunnusluku, joka on oman yksikön henkilöstön näkemys esimiestyön toimivuudesta. Kiinteistöpäälliköillä yhtenä yhteisistä tavoitteista on energiatavoitteiden toteutuminen.

Tulospalkkio voi olla enintään yhden kuukauden palkan suuruinen. Toimitusjohtajan tulospalkkio voi olla enintään kolmen kuukauden palkan suuruinen.

Kannustavat kertapalkkiot

Hyvästä työsuorituksesta voi saada kertapalkkion. Yleensä kertapalkkion perusteena on poikkeavan hyvä suoritus esim. asiakkaalta saatu hyvä palaute, projektin onnistuminen tms. Kertapalkkio voi olla yksilökohtainen tai tiimille annettu.

Palkitsemista kehitetään tiiviisti yhdessä työntekijäjärjestöjen kanssa. Palkkausjärjestelmän kehittämisryhmä muun muassa hyväksyy tehtävien vaativuudet ja kehittää palkkausjärjestelmää.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja irtisanomiskorvaus on kuuden kuukauden palkka. Johtoryhmien jäsenten irtisanomisaika määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

Eläkkeet määräytyvät valtion eläkelain mukaisesti eli senaattilainen voi omalla päätöksellään jäädä vanhuuseläkkeelle 63–68 vuoden välillä. Senaattilainen voi omalla päätöksellään jäädä vanhuuseläkkeelle täytettyään 63 vuotta huomioiden kuitenkin 1.1.2017 voimaan tullut eläkelakiuudistus.

Johdolle maksetut palkat ja palkkiot

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten kiinteä palkanosa sisältää kuukausipalkan ja luontaisedut (auto ja puhelinetu) sekä lomarahan. Muuttuva osa on tulospalkkio. Vuoden 2017 palkka- ja palkkiotiedot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Senaatti-kiinteistöjen hallitus
Hallituksen jäsen Palkkio (€)
Jarmo Vaittinen (osallistunut 13/13 kokoukseen) 17 050
Kari Ruohonen (osallistunut 13/13 kokoukseen) 13 570
Riitta Laitasalo (osallistunut 13/13 kokoukseen) 13 570
Riku Jylhänkangas (osallistunut 13/13 kokoukseen) 13 570
Sini Kössi (osallistunut 13/13 kokoukseen) 13 570
Senaatti-kiinteistöjen johto
Kuvaus Palkkio (€)
Toimitusjohtajalle maksettu kiinteä palkan osa 244 090
Toimitusjohtajalle maksettu muuttuva palkan osa 54 000
Johtoryhmälle (ei sis. toimitusjohtaja) maksettu kiinteä palkan osa 1 848 020
Johtoryhmälle (ei sis. toimitusjohtaja) maksettu muuttuva palkan osa 118 920
Tilintarkastusyhteisön palkkiot (PwC Oy ja PwC Julkistarkastus Oy)
Kuvaus Palkkio (€)
Lakisääteisestä tilintarkastuksesta maksettu korvaus 29 657
Muut palvelut 21 366