Siirry sisältöön

Toimialat

Senaatti-kiinteistöllä on kolme tulosvastuullista toimialaa, joihin on koottu toiminnaltaan ja palvelutarpeiltaan samanlaisia asiakkaita. Toimialat vastaavat strategisella tasolla asiakkuuksista sekä oman asiakasryhmänsä kiinteistöihin ja palveluihin liittyvistä asioista.

Ministeriöt ja erityiskiinteistöt

Suomen Kansallisooppera Helsingissä uudessa juhlavalaistuksessa 21. marraskuuta 2017. Senaatti-kiinteistöt järjesti Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Valossa-valaistussuunnittelukilpailun, jonka tuloksena Oopperatalo ja Kansallismuseo saivat uuden valaistuksen. Valaistukset jäävät pysyväksi osaksi kaupunkikuvaa.

 

Asiakkaat:

Ministeriöt, tutkimuslaitokset sekä lähinnä pääkaupunkiseudulla sijaitsevat kulttuurilaitokset. Lisäksi asiakkaina on muun muassa erityiskouluja ja sairaaloita.

Toimialan erityispiirteet:

Suuri osa ministeriöiden ja kulttuurilaitosten asiakkaista toimii arvokiinteistöiksi luokiteltavissa suojeltavissa rakennuksissa, ja tutkimuslaitokset puolestaan tarvitsevat niille suunniteltuja erikoistiloja. Arvokiinteistöjen ja erikoistilojen ylläpito ja kehittäminen vaativat erityisosaamista.

Keskeiset tekemiset vuonna 2017:

 • Ministeriöiden työympäristöjen uudistaminen jatkui: TEM:n Aleksanterinkatu 4 – 10 toisen vaiheen perusparannus käynnistyi ja sisäministeriön Kirkkokatu 12 valmistui avaimet käteen 
-periaatteella sisältäen myös kalusteet.
 • Ministeriöille otettiin käyttöön yhteinen tilavarausjärjestelmä tukemaan yhteiskäyttöisten tilojen tehokasta käyttöä.
 • GTK:lle ja LUKE:lle valmistui Kokkolaan valtion toimitilastrategian mukainen tilaratkaisu, jossa on myös yhteiskäyttöisiä tiloja.
 • Viestintäviraston valtion toimitilastrategian mukaisen uuden tilaratkaisun rakentaminen aloitettiin Helsingissä.
 • Käynnistettiin Suomalais-venäläisen koulun ja Tilkanmäen kampuksen uudisrakennusten arkkitehtuurikilpailut.
 • Luonnonvarakeskuksen Jokioisten Plantan ja Joensuun Metla-talon henkilöstö muuttivat uuteen monitilaympäristöön.
 • Ruokaviraston fuusion ja pääkaupunkiseudun toimipaikan muutostyöhankkeen valmistelu aloitettiin.
 • Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen ja Kotkaniemen peruskorjaukset valmistuivat.
 • Valossa-kilpailussa toteutettiin uudet pysyvät valaistusratkaisut Kansallismuseoon ja Oopperataloon.

Puolustus ja turvallisuus

Maanpuolustuskorkeakoulun päärakennuksen sisäänkäynti.

 

Asiakkaat:

Puolustushallinto, vankilat, rajavartiolaitos, tulli sekä hätä- ja johtokeskukset.

Toimialan erityispiirteet:

Pääosa tiloista on käyttäjien erityistarpeisiin suunniteltuja. Kiinteistökantaan kuuluu myös huipputeknisiä erikoistiloja sekä maanalaisia tiloja.

Keskeiset tekemiset vuonna 2017:

 • Puolustusvoimien ja Tullin toimitilastrategioiden toimeenpano ja sovitut kehitystoimet ovat käynnissä.
 • Kaikkien asiakasryhmien kanssa parannettiin toimitilojen tilatehokkuutta ja tehostettiin tilojen energiankäyttöä. Tässä hyödynnettiin asiakkailta kerättyä tilatietoa.
 • Puolustusvoimien varastoinnin kehittämisohjelmaa tuettiin voimakkaalla investointiohjelmalla.
 • Infraverkostojen ja energialaitosten ulkoistusta ja haja-asutusalueilla sijaitsevien kohteiden jätevesijärjestelmien parannustyötä jatkettiin.
 • Valmisteltiin Rajavartiolaitoksen tilojen vuokramallin muutos kokonaisvuokraan, joka alkaa vuoden 2018 alussa. Myös Mikkelin, Kuopion, Sukevan, Käyrän ja satakunnan vankila siirtyivät vuoden 2018 alussa kokonaisvuokrajärjestelmään.
 • Rikosseuraamuslaitoksen kanssa tehtyä vankilakonseptia sovelletaan kaikissa hankkeissa. Hämeenlinnan naisvankilan ja Keravan avovankilan hankesuunnitelmat ovat valmistuneet.
 • Rikosseuraamuslaitoksen kanssa tehtiin yhteistyössä vankiloiden toiminnan ja palveluiden kehittämisprojekti
 • Toteutettiin Valtioneuvoston kanslian turvallisuuspalvelupilotti.

Toimistot

Haukiputaan poliisiaseman pihalla on Suomen ensimmäinen siirrettävä moduulivankila. Se ratkaisi remontissa olevan Oulun poliisilaitoksen tilanpuutteen. Jatkossa moduulit siirtyvät aina uuteen remonttikohteeseen.

 

Asiakkaat:

Oikeushallinto, Poliisihallinto, Verohallinto, Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue HAKE (Aluehallintovirastot), Maanmittauslaitos, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA (TE-palvelut, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset), Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi, Palkeet, Haltik ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea sekä Helsingissä sijaitsevia keskusvirastoja mm. valtiokonttori, PRH, maahanmuuttovirasto ja tilastokeskus.

Toimialan erityispiirteet:

Kiinteistökanta käsittää perinteisiä toimistokiinteistöjä sekä poliisin ja oikeushallinnon käyttäjäsidonnaisia tiloja keskeisten paikkakuntien kaupunkikeskuksissa. Osa kiinteistökannasta, erityisesti aluehallintovirastojen käytössä, on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita suojelukohteita. Asiakasvirastoilta on lisäksi lisääntyvässä määrin siirtymässä toimitiloja Senaatti-kiinteistöjen edelleen vuokraamiksi.

Keskeiset tekemiset vuonna 2017:

 • Valtakunnallisten työympäristökonseptien toteuttaminen jatkui hyvässä yhteistyössä eri asiakkaiden kanssa ja käynnistettiin aluehallintovirastojen kanssa useilla paikkakunnilla työympäristökonseptin mukaisia toimitilahankkeita
 • Jatkettiin Trafin kanssa kehitysprojektia, jossa tavoitteena on trafilaisten kokonaisvaltainen työnteon tekemisen tapojen parantaminen erilaisia kokeiluja hyödyntäen: digitaitopolku, työtapapolku, hyvinvointipolku, johtamispolku sekä työympäristötyöpajat.
 • Tehtiin turvallisuuskartoituksia ja valmisteltiin turvallisuussopimuksia useille asiakkaille.
 • Osallistuttiin työryhmiin, joissa ennakoidaan asiakaskunnan muutosten vaikutuksia toimitiloihin.
 • Sähköinen allekirjoituspalvelu otettiin käyttöön ensimmäisenä Trafin kanssa, mikä nopeuttaa asiakkaan ja Senaatin välisten sopimusten allekirjoittamista merkittävästi.
 • Aloitettiin yhteistyössä Valtorin kanssa fyysisen ja virtuaalisen työympäristön synkronointi toimitilahankkeissa virastojen puolesta.
 • Laadittiin poliisihallinnon kanssa toimitilasuunnitelma tulevien vuosien hankkeista ja aloitettiin useiden laajojen peruskorjaus-, tilatehostamis- ja selvityshankkeiden käynnistäminen sekä tehtiin selvitys Oulun pääpoliisiaseman eri ratkaisuvaihtoehdoista.
 • Oikeusministeriön hallinnonalan (pl. Rise) kanssa solmittiin toimitilasalkun johtaminen -asiantuntijapalvelusopimus ja käynnistymässä on useita laajoja peruskorjaus-, tilatehostamis- ja selvityshankkeita.
 • Merkittävimmät ja suurimmat valmistuneet hankkeet: Turun akatemiatalon peruskorjaus, Valtiokonttorin ja PRH: peruskorjaus palveluineen, Joensuun oikeus- ja poliisitalo, Valtakunnansyyttäjän monitilaympäristö Helsingissä.