Siirry sisältöön

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi yhtiö on perustettu? Eikö Senaatti olisi voinut hoitaa tätä liikelaitoksena?

Keväällä 2018 valtioneuvoston kehysriihessä linjattiin, että valtion ja valtionyhtiöiden asuntorakentamiseen tai yritystoimintaan soveltuva ei-strateginen maaomaisuus keskitetään Senaatti-kiinteistöille ja tätä varten perustetaan Senaatille tytäryhtiö. Kehysriihen linjauksen ja valtioneuvoston syksyllä 2018 asiasta tekemän päätöksen jälkeen Senaatti-kiinteistöt perusti tytäryhtiön, Senaatin Asema-alueet Oy:n, johon junaliikenteen asema-alueiden kehittäminen 22 paikkakunnalla keskitetään.

Tähän saakka omistus on hajautunut usealle valtion toimijalle, yleensä Senaatille, VR:lle ja Liikennevirastolle (nyk. Väylävirasto). Omistuksen ja vastuun keskittämisellä saadaan alueiden kehittämiseen selkeyttä ja ketteryyttä. Senaatin Asema-alueet Oy vastaa alueiden kehittämisestä tiiviissä yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa.

Senaatti-kiinteistöt olisi voinut hoitaa tehtävän myös liikelaitoksena, mutta tytäryhtiömalli luo edellytykset ketterämpään toimintaan. Senaatin Asema-alueet Oy voi tarvittaessa esimerkiksi perustaa paikallisen tytär- tai osakkuusyhtiön, jonka toimintaan voivat tulla mukaan kaupunki tai muut toimijat.

Kuka vastaa yhtiön toiminnasta, siirtyykö yhtiöön työntekijöitä Senaatilta, Väylävirastolta tai VR:ltä?

Senaatin Asema-alueet Oy on Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiö, ja Senaatti-kiinteistöt vastaa yhtiön toiminnasta. Uuteen yhtiöön ei siirry työntekijöitä Senaatilta, Väylävirastolta tai VR:ltä. Yhtiön toimintaa johdetaan ja hoidetaan Senaatti-kiinteistöjen organisaatiolla.

Yhtiön hallituksessa on ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, valtioneuvoston kanslian sekä Senaatti-kiinteistöjen edustajat.

Miten ja millä perusteella yhtiöön siirretty kiinteistöomaisuus on valittu?

Yhtiön toiminnan käynnistämisen valmisteluvaiheessa vuonna 2018 kartoitettiin Suomen asema-alueet, joissa kehitystyötä on vielä tehtävänä tai se on kesken. Monia asema-alueita on kehitetty jo ennen Senaatin Asema-alueet Oy:n toiminnan aloittamista. Senaatti-kiinteistöt on ollut mukana kehittämässä muun muassa Keski-Pasilan asema-aluetta, joka lienee Suomen suurin, nyt jo myyntivaiheessa oleva, asema-alueen kiinteistökehityshanke. Hanketta on viety eteenpäin menestyksekkäästi ja pitkäjänteisesti hyvässä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Miten yhtiön rahoitus toimii? Osallistuuko valtio kehittämistyön rahoittamiseen?

Käynnistysvaiheessa yhtiön toimintaa rahoittaa ensisijaisesti Senaatti-kiinteistöt. Yhtiö toimii kuitenkin liiketoimintalähtöisesti ja rahoittaa toimintansa loppujen lopuksi kehittämiensä kiinteistöjen myynneillä.

Millä aikataululla yhtiö aloittaa kehitystoimet ensimmäisillä paikkakunnilla?

Kehitystoimet ovat joillakin paikkakunnilla käynnissä ja osin pitkälläkin. Esimerkiksi Oulun asema-alueen kehityshankkeen valmistelutyötä on tehty yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa jo pitkään. Muita esimerkkejä käynnissä olevista kehityshankkeista ovat muun muassa Kirkkonummi, Espoon Kauklahti, Riihimäki ja Seinäjoki.

Meneillään olevat kehityshankkeet jatkuvat saumattomasti, ja uusia käynnistetään, kun kunkin kaupungin tai kunnan kanssa on saatu yhteiset tavoitteet ja hankkeen aikataulut määriteltyä. Valmisteleva työ ja suunnittelu on tehtävä huolella, jotta huomioidaan kunkin alueen pitkän tähtäimen kehitys.

Mitä tapahtuu alueen vuokralaisille? Kuka toimii vuokranantajana?

Muutokset eivät vaikuta asema-alueilla sijaitsevien valtion omistamien kiinteistöjen voimassaoleviin vuokrasopimussuhteisiin, vuokrasopimuksien ehtoihin eivätkä tilojen käyttöön muutosvaiheessa. Vuokranantaja ja tämän yhteystiedot saattavat muutoksessa vaihtua. Kohteissa, joita muutos koskee, vuokranantajana jatkaa joko Senaatin Asema-alueet Oy tai paikallinen kiinteistöyhtiö. Mahdollisista yhteystietojen muutoksista tiedotetaan asianosaisia erikseen.

Myöhemmistä, kiinteistökehittämisen myötä mahdollisesti seuraavista, muutoksista ja uusista liiketoimintamahdollisuuksista tiedotamme hyvissä ajoin. Asema-alueiden kehittäminen luo uusia mahdollisuuksia sekä paikalliselle liiketoiminnalle että hankkeiden toteuttajille ja sijoittajille.

Mitä tapahtuu kohteille kiinteistökehitysprojektien valmistuttua?

Yhtiö kehittää asema-alueiden käyttötarkoituksia ensisijaisesti kaavoituksen keinoin ja helpottaa alueiden monipuolista hyödyntämistä asuntorakentamisessa, liiketoiminnassa ja liikenteen solmukohtina. Yhtiön tehtävänä on myydä kehittämänsä kiinteistöt.

Yhtiö voi harkintansa mukaan omistaa kiinteistöjä myös kaavallista kehittämistä pidemmälle, jos se on kaupungin ja hankkeen muiden osapuolten näkökulmasta välttämätöntä.

Yhtiö voi harkintansa mukaan osallistua kaupunkien kanssa tehtävään pidemmälle menevään kiinteistöjen kehittämiseen erillisten paikallisten yhtiöiden kautta.

Myydäänkö tulevina vuosina kaikki yhtiöön siirretty kiinteistöomaisuus? Mitä tapahtuu, kun kaikki on myyty?

Kiinteistökehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Suunnitteluun, kaavoitukseen ja hankkeiden rakentamiseen kuluu merkittävästi aikaa. Tämä kaikki saattaa tarkoittaa vuosien tai jopa vuosikymmenen mittaista ajanjaksoa.

Tässä vaiheessa on aikaista miettiä, mitä tapahtuu, kun kaikki yhtiön kiinteistöomaisuus on myyty.

Kuka saa myynnistä saatavat tuotot?

Senaatin Asema-alueet Oy:n saamien tuottojen käsittelystä päättää yhtiökokous. Tuottoja yhtiö voi käyttää toimintaansa, ja näitä myös tuloutetaan Senaatti-kiinteistöjen kautta Suomen valtiolle.

Anna palautetta