Siirry sisältöön

Frågor och svar

Varför grundades bolaget? Kunde inte Senatfastigheter som ett affärsverk sköta detta?

Vid statsrådets ramförhandlingar våren 2018 fastställdes att icke-strategisk markegendom som lämpar sig för statens och statsbolagens bostadsbyggande eller för företagsverksamhet koncentreras till Senatfastigheter och att man därför grundar ett dotterbolag till Senatfastigheter. Utifrån riktlinjerna i ramförhandlingarna och det beslut som statsrådet fattade hösten 2018 grundade Senatfastigheter dotterbolaget Senatstationfastigheter Ab, till vilket utvecklingen av tågtrafikens stationsområden koncentreras på 22 orter.

Hittills har ägandet spridits på flera statliga aktörer, vanligtvis till Senatfastigheter, VR och Trafikverket (nuv. Trafikledsverket). Genom att koncentrera ansvaret och ägandet uppnås tydlighet och smidighet vid utvecklingen av områdena. Senatstationfastigheter Ab svarar för utvecklingen av områden i nära samarbete med städerna och kommunerna.

Senatfastigheter kunde ha skött uppgiften också som ett affärsverk, men dotterbolagsmodellen skapar förutsättningar för en smidigare verksamhet. Senatstationfastigheter Ab kan vid behov exempelvis grunda ett lokalt dotter- eller intressebolag och i dess verksamhet kan delta staden eller andra aktörer.

Vem svarar för bolagets verksamhet, övergår arbetstagare från Senatfastigheter, Trafikledsverket eller VR till bolaget?

Senatstationfastigheter Ab är ett dotterbolag till Senatfastigheter och Senatfastigheter svarar för bolagets verksamhet. Till det nya bolaget övergår inte arbetstagare från Senatfastigheter, Trafikledsverket eller VR. Verksamheten i bolaget leds och sköts med Senatfastigheters organisation.

I bolagets styrelse sitter representanter för miljöministeriet, kommunikationsministeriet, statsrådets kansli och Senatfastigheter.

Hur och på vilka grunder har man valt de fastighetstillgångar som överförts bolaget?

År 2018 då inledningen av verksamheten i bolaget förbereddes kartlades de stationsområden i Finland där det fortfarande finns utvecklingsarbete eller där det pågår. Många stationsområden hade utvecklats redan innan Senatstationfastigheter Ab inledde sin verksamhet. Senatfastigheter har deltagit bland annat i utvecklingen av stationsområdet i Mellersta Böle, som nu är i försäljningsskedet och som torde vara det största fastighetsutvecklingsprojektet i Finland. Projektet har förts framåt framgångsrikt och långsiktigt i gott samarbete med Helsingfors stad.

Hur fungerar finansieringen av bolaget? Deltar staten i finansieringen av utvecklingsarbetet?

I inledningsskedet finansierar Senatfastigheter i första hand verksamheten i bolaget. Bolaget verkar emellertid affärsorienterat och finansierar sist och slutligen sin verksamhet genom försäljning av de fastigheter som det utvecklat.

Med vilket tidsschema börjar bolaget vidta utvecklingsåtgärder på de första orterna?

Utvecklingsåtgärderna på vissa orter pågår redan och har delvis framskridit långt. Exempelvis förberedelserna för utvecklingsprojektet med stationsområdet i Uleåborg har redan länge gjorts i samarbete med Uleåborgs stad. Andra exempel på pågående utvecklingsprojekt är bland annat Kyrkslätt, Köklax i Esbo, Riihimäki och Seinäjoki.

De projekt som inletts fortsätter utan avbrott, och nya projekt inleds då vi med respektive stad eller kommun fastställt de gemensamma målen och tidsschemat för projektet. Det förberedande arbetet och planeringen ska göras omsorgsfullt så att utvecklingen på lång sikt för varje område beaktas.

Vad händer med hyresgästerna på området? Vem är hyresvärd?

Förändringarna inverkar inte under ändringsfasen på gällande hyresavtal, hyresavtalsvillkor eller användningen av lokaliteterna för de fastigheter som staten äger på stationsområdet. Vid förändringen kan det ske ändringar ifråga om hyresvärden och dennas kontaktinformation. För de ställen som berörs av förändringen kommer hyresvärden att vara antingen Senatstationfastigheter Ab eller ett lokalt fastighetsbolag. Om eventuella ändringar i kontaktinformationen informerar vi parterna separat om.

Vi kommer i god tid att informera om senare eventuella förändringar till följd av fastighetsutvecklingen och om möjligheter till affärverksamhet. Utvecklingen av stationsområdena skapar nya möjligheter för både lokal affärsverksamhet och för dem som genomför projekten samt för placerare.

Vad händer med objekten då fastighetsutvecklingsprojekten är slutförda?

Bolaget utvecklar användningsändamål för stationsområden i första hand genom planläggning och bidrar till att områdena på ett mångsidigt sätt kan användas för bostadsbyggande och affärsverksamhet samt som knutpunkter för trafik. Bolagets uppgift är också att sälja de fastigheter som det utvecklat.

Bolaget kan efter egen prövning äga fastigheter också i större utsträckning än genom utveckling av planläggningen, om det ur stadens och andra projektdeltagares synvinkel är nödvändigt.

Bolaget kan efter egen prövning delta i en mer omfattande utveckling av fastigheterna tillsammans med städerna via olika lokala bolag.

Kommer alla de fastighetstillgångar som överförts till bolaget att säljas under de kommande åren? Vad händer efter det att allt sålts?

Fastighetsutveckling är ett långsiktigt arbete. Det går mycket tid till planering, planläggning och byggande. Det här kan betyda en tidsperiod på flera år eller till och med ett årtionde.

I det här skedet är det för tidigt att fundera på vad som händer när bolagets fastighetstillgångar har sålts.

Vem får intäkterna från försäljningen?

Bolagsstämman beslutar om de intäkter som Senatstationfastigheter Ab fått. Bolaget kan använda intäkter för sin verksamhet och intäkterna intäktförs också via Senatfastigheter till finska staten.

Ge feedback