Gå till innehållet

Vår samhällsansvarspolicy

Valteri

Samhällsansvar

Vår affärsverksamhet baserar sig till samtliga delar på samhällsansvaret. Vi följer gällande lagar, bestämmelser och förordningar. Vi bär ansvar för delområden inom hållbar utveckling genom att beakta såväl ekonomiska, sociala som miljörelaterade aspekter, utan att glömma bort byggnaders kulturella värde.

Kompetent personal som verkställare

För att vi ska kunna bära vårt ansvar, utvecklar vi aktivt både vår affärsverksamhet och vår personal att allt bättre kunna svara på tidens utmaningar. En kompetent och sakkunnig personal, som följer de etiska principer som baserar sig på statssamfundets värden står i nyckelställning vid implementeringen av samhällsansvaret.

Förbinder os på ständig förbättring

Vi har identifierat våra viktigaste influenser på såväl miljön som samhället. Vi förbinder oss att söka och ta i drift den bästa praxisen för att kontrollera dessa influenser. Vi genomför regelbundet kvalitetsredovisningar, med vilka vi söker utvecklingsobjekt och identifierar nya utvecklingsområden i vår verksamhet.

Ansvar för den byggda miljön

Vårt ansvar begränsar sig inte endast till nuläget, utan i vår verksamhet beaktar vi hela livscykeln för den byggda miljön. Vårt mål är att minimera negativa miljöeffekter under byggnadernas hela livscykel och att skapa välbefinnande i vår omvärld med innovativa lösningar.

Inverkan på samhället

Vi vill inverka på samhällets utveckling genom att erbjuda våra kunder lösningar som är miljövänliga och ökar välbefinnandet. Med vår verksamhet strävar vi efter att instruera också våra samarbetsparter och kunder till ansvarsfulla lösningar.

Öppenhet och växelverkan

Vår verksamhet är öppen och transparent och sker i aktiv växelverkan med våra intressentgrupper. Vår samhällsansvarspolicy finns tillgänglig i samtliga våra kontor och på vår webbplats.

Ge feedback