Gå till innehållet

Prioriteringar inom ansvaret

Inom prioriteringarna för Senatfastigheters ansvar beaktas på ett övergripande sätt aspekter på miljöansvar samt socialt och ekonomiskt ansvar. Inom fastighets- och byggbranschen betonas särskilt miljöaspekter, av vilka de viktigaste är att minska utsläppen och förbättra energieffektiviteten.

Bekämpning av klimatförändringen

Fastigheter och byggande står för ca 40 % av Finlands utsläpp. Senatfastigheter har ett program för koldioxidneutralitet som syftar till att minska utsläppen från underhållet till noll inom några år och till utsläppsfrihet före 2035.

Energieffektivitet

Vi har systematiskt arbetat för att förbättra energieffektiviteten. Energieffektivitet har en central roll i strävan efter utsläppsfria fastigheter.

Cirkulär ekonomi

Vi strävar efter att genomföra byggnads- och underhållsprojekt i enlighet med principerna för cirkulär ekonomi som en del av bekämpningen av klimatförändringen. För avfallshanteringen har vi utarbetat egna anvisningar.

Hantering av miljörisker

Vi har regelbundna rutiner för att bedöma och hantera miljörisker och reagera på störningssituationer.
Vi lagrar kemikalier och bränslen omsorgsfullt och i enlighet med de krav som ställs på dem.

Naturens mångfald

Finska staten har förbundit sig att bevara den biologiska mångfalden. Senatfastigheter har en verksamhetsmodell för att bevara och främja naturvärden.

Hälsosamma och säkra förhållanden inomhus.

Ett högkvalitativt inomhusklimat inverkar på välbefinnandet hos dem som använder lokalerna och därigenom på arbetsproduktiviteten. En sund och säker arbetsmiljö är en förutsättning för hållbara hyresförhållanden och gott samarbete mellan parterna.

Tillgänglighet

Vårt mål är att erbjuda våra kunder tillgänglighetsanpassade lösningar för kontorslokaler och arbetsmiljöer. Vi strävar efter att vara en förebild inom tillgänglighet för andra organisationer som förvaltar offentliga byggnader.

Värdebyggnader och ansvarsskydd

Av de byggnader som vi förvaltar är ca 600 officiellt skyddade. Vi har en central roll när det gäller att värna om statens byggnadsarv. Dessutom sköter vi på eget initiativ också icke skyddade värdebyggnader enligt samma principer som officiellt skyddade objekt.

Bekämpning av ekonomisk brottslighet och ansvarsfull upphandling

I vår upphandling följer vi lagstiftningen om offentlig upphandling. Vi har utarbetat anvisningar för bekämpning av ekonomisk brottslighet. I anvisningarna beskrivs kraven för olika parter vid bekämpning av ekonomisk brottslighet.

Ge feedback