Siirry sisältöön

Byggherreverksamhet, underhåll och uthyrning

Vi låter bygga nya lokaler för våra kunder och renoverar äldre fastighetsbestånd enligt kundernas behov. Investeringarna styrs av användarnas behov, livscykelekonomi och av att lokalerna är ändamålsenliga.

Vårt mål är att underhålla fastighetsegendom som är i vårt innehav på ett sådant sätt att fastighetens värde och användbarhet bibehålls. Underhållet har också en betydande roll för att säkerställa kvaliteten på inomhusluften och för att minska på energiförbrukningen.

Senatfastigheter förvaltar drygt 9000 byggnader. Vi hyr ut verksamhetslokaler till statliga verk och institutioner och producerar fastighetstjänster efter kundernas behov.

Byggherreverksamhet

Enligt statens riktlinjer ska målet i stället för nybyggnad alltid vara att i första hand försöka utnyttja det existerande byggnadsbeståndet. Om staten inte kan erbjuda lämpliga lokaliteter, utnyttjas också lediga lokaliteter på den privata marknaden. Tyngdpunkten i våra investeringar har under de senaste åren legat vid renoveringen av fastigheter och utvecklingen av arbetsmiljöer.

Läs mer om byggherreverksamhet

Underhåll

Vårt mål är att genomföra underhållet kostnadseffektivt och nå de förbrukningsmål som ställts. Nästan 200 av Senatfastigheters objekt har anslutits till fastighetsskötselns distansövervakningstjänster inom byggnadsautomation – målet är att förbättra användarnöjdheten, inomhusförhållandena och energieffektiviteten hos de objekt som anslutits.

Läs mer om underhåll

Uthyrning

Statens centraliserade fastighetsinnehav säkerställer tillräckligt underhåll på fastigheterna, nödvändiga investeringar och beaktande av livscykelkostnader samt en stark fastighetskompetens. Centraliserat ägande medger också bättre kontroll av risker associerade med fastigheter, t.ex. att de inte längre används.

Läs mer om uthyrning

Bekämpning av ekonomisk brottslighet

Som en betydande byggherre vill vi också vara en föregångare med att rensa bort ekonomisk brottslighet inom byggnads- och fastighetsbranschen. Det är inte enbart en fråga om ekonomiska aspekter, utan har också att göra med kvalitet och säkerhet.

Läs mer

Inomhusluft

Inomhusluft av bra kvalitet inverkar på välbefinnandet bland dem som använder lokalerna och därigenom också på arbetsproduktiviteten. En hälsosam arbetsmiljö bidrar också till att fastighetsägaren når sina mål. Målet för vår verksamhet är att förutse problem med inomhusluft och att göra det i ett tidigt skede.

Läs mer om inomhusluft