Gå till innehållet
kuvituskuva työympäristöstä

Fördelar vid användning av HTH

När olika förvaltningsområden använder enhetliga och uppdaterade uppgifter är det beslutsfattande som baserar sig på dem jämlikt och på en säkrare grund än tidigare.

Rationaliseringen av användningen av lokalerna medför en mätbar besparing i lokalutgifterna. När lokalplaneringen anknyter till utveckling av sätten att arbeta, leder detta till lokaler med en betydligt bättre användningsgrad än för närvarande och en bättre fungerande arbetsmiljö, vilket också har en positiv inverkan på organisationens prestationsförmåga.

ERA/Senaattti 20180821 Turku. Turun virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2. Maanmittauslaitoksen toimipisteen remontti. pohjapiirrustus.

Lokaluppgifter finns tillgängliga på en plats

Informationstjänsten HTH centraliserar och förenhetligar hanteringen av lokal-, avtals-, kostnads- och användaruppgifter till ett ställe. Detta minskar avsevärt arbetsmängden när man söker och rapporterar information. Samtidigt förbättrar den kvaliteten på ledarskapet, när beslutsfattandet baserar sig på tillräckligt tillförlitlig information.

HTH innehåller avtalsuppgifter om både Senatfastigheter och andra hyresvärdar. Den utnyttjar dessutom uppgifterna i statens ekonomi- och personalförvaltningssystem Kieku.

Gemensamt producerad information stöder planeringen av lokalanvändningen

Det är viktigt att uppgifter om lokaler, avtal och kostnader produceras och upprätthålls regelbundet tillsammans med Senatfastigheter. När detta sker har kunden tillgång till uppdaterad information om den faktiska lokalanvändningen och lokalkostnaderna. Dessa uppgifter tillsammans med miljökonsekvensdata gör det lättare att planera och budgetera användningen av lokaler.

Senaatti Sesam Helsinki ihmisiä ryhmätyössä pyöreän pöydän ääressä

Enhetliga jämförelsedata hjälper att ställa upp mål och identifiera goda lösningar

Koncernrapporteringen i informationstjänsten HTH samlar två gånger per år in nyckeltal om statens lokalanvändning och lokalkostnader. Uppgifterna i koncernrapporteringen hjälper att jämföra de egna lokalernas effektivitet och miljökonsekvenser med andra organisationer av samma typ.

Data om lokalerna har varit svår att gestalta. Olika begrepp, mätmetoder och tolkningar har gjort det nästan omöjligt att göra en objektiv jämförelse.

I informationstjänsten HTH har data för alla resultatenheter fastställts enligt samma beräkningsmodeller. Data om lokaler på koncernnivå är därmed begriplig och enhetlig.

näkymä toimistoon.

Det är möjligt att leda lokalerna på strategisk nivå

Resultatstyrarna och resultatenheterna behöver så korrekt information som möjligt när de ställer upp mål, fastställer metoder och följer upp utfallet. Tack vare de uppgifter som informationstjänsten HTH producerar får ministerierna ett grepp om den strategiska lokalitetsledningen. Detta innebär att man drar upp strategiska riktlinjer för lokalerna, behärskar lokalportföljen och leder förändringar.

De som använder lokalerna behöver på motsvarande sätt data och verktyg för att planera sin verksamhet och sin användning av lokalerna. Lokal- och persondata i HTH anger hur organisationen använder lokaler, var det finns outnyttjad kapacitet, och var det finns eventuellt underdimensionering.

Ge feedback