Gå till innehållet
Valtioneuvoston kanslia

Data om lokalanvändning och kostnader

HTH stöder en fördjupning av statens koncernstyrning och utvecklandet av gemensamma tjänster. Tjänsten ger ministeriet ett dataunderlag för att dra upp riktlinjer för finansieringen och följa upp hur den genomförs i fråga om lokalerna. HTH Koncernrapporteringen samlar nyckeltal för förvaltningsområdena och resultatenheterna i en jämförbar form. Varje resultatstyrare kan se hur nyckeltalen för de egna resultatenheterna förhåller sig till kontrollgruppen.

Data som fås ur tjänsten

Informationstjänsten HTH ger uppdaterad information om bl.a. följande nyckeltal och data om lokalanvändning och kostnader:

Enhetliga mätare

 • Kostnader för objekt
 • Enheternas lokalanvändning
 • Effektiviteten i lokalanvändningen

Data som gagnar användare av kontorslokaler

 • Byggnads- och regionspecifika kostnadsskillnader
 • Kostnader och lokalanvändning hos enheter och affärsområden
 • Rymlighet och tomma lokaler i kontorslokaler
 • Avtalsförbindelser och möjligheter till ändringar

Data som gagnar användare av särskilda lokaler

 • Byggnads- och regionspecifika kostnadsskillnader
 • Regionspecifika kostnadsskillnader för särskilda lokaler
 • Lokalanvändningens effektivitet i en funktionell enhet

Utnyttjande av HTH-data

HTH-data kan utnyttjas för att leda statssamfund på olika nivåer:

Statssamfundsnivå

 • Fastställande av mål för lokaler och miljö på statsnivå
 • Utarbetande av statens lokalstrategi
 • Budgetering
 • Verifiering av att målen har uppnåtts

Förvaltningsområdesnivå

 • Fastställande av verksamhetsmål och miljömål för förvaltningsområdet
 • Strategisk planering av förvaltningsområdets lokaler
 • Resultatstyrning
 • Budgetering
 • Verifiering av att målen har uppnåtts

Ämbetsverk och inrättningar

 • Strategisk planering av stora ämbetsverks lokaler
 • Resultatstyrning
 • Budgetering
 • Ekonomiförvaltning
 • Personaladministration
 • Dataadministration
 • Miljöförvaltning
 • Verifiering av att målen har uppnåtts

Ge feedback