Gå till innehållet
Kiasma rakennus.

Renoveringen av Kiasma

Den grundliga renoveringen av Kiasma förbättrar ramarna för att presentera och uppleva konst

I projektet för den grundliga renoveringen av museet för nutidskonst Kiasma iståndsätts byggnadens yttertak och fasader och inne i byggnaden görs flera mindre förnyelser, vars mål är att förbättra såväl presentationen av konsten som upplevelsen av den. Museet är stängt för allmänheten under arbetet.

Kiasma, aula Kiasma, aula Kiasma, entrance hall kuva: Joel Rosenberg 04-2001 FlexTight/ PS 6.0 pm 2.5.01 Kiasma, aula
Kiasma, aula
Kiasma, entrance hall
kuva: Joel Rosenberg 04-2001
FlexTight/ PS 6.0
pm 2.5.01

Fasadrenovering

Vid renoveringen av byggnadens utsida rivs först det välvda yttertaket av zinkplåt samt fasadskivorna av aluminium och mässing, och konstruktionerna under dem iståndsätts. Zinkplåttaket förnyas. Zinken kommer att återvinnas. Aluminium- och mässingsskivorna återställs efter rengöring. Även fönstren förnyas.

Renovering av museets inomhusutrymmen

Inne i museet förnyas restaurangköket och Kiasma-teaterns utrustning. Undertaken i utställningslokalerna förnyas så att de bättre dämpar ljudet. På samma gång förnyas belysningssystemet i lokalerna till energisnål LED-belysning. Galleriernas väggputs förnyas delvis eftersom de ständigt växlande utställningshängningarna har orsakat spår i dem. Det välvda mönstret på väggarna är en viktig del av interiörens utseende och genomförs även på de väggytor som förnyas.

Tidtabell

Byggnadsställningar började uppföras utanför byggnaden i december 2020. Arbetet är klart våren 2022, då en ARS22-utställning om internationell nutidskonst öppnas i Kiasma.

Budget

Projektets kostnadskalkyl är 23 miljoner euro. Senatfastigheter ansvarar som fastighetsägare för kostnaderna för den grundliga renoveringen. Projektet påverkar inte Kiasmas hyra eller biljettpriserna.

Kiasma är Senatfastigheters ansvarsskyddsobjekt

Kiasma, som öppnades för allmänheten år 1998 och som planerades av den amerikanska Steven Holl, har en gång i tiden representerat friformsarkitektur och därmed byggnadstekniskt krävande arkitektur.

Kiasma är till sin arkitektur unik i Finland och definieras i Senatfastigheter som ett s.k. ansvarsskyddsobjekt, även om det inte är officiellt skyddat. Principerna för renovering och skötsel fastställs i nära samarbete med Museiverket i syfte att bevara den ursprungliga arkitekturens särdrag.

Senatfastigheter har utarbetat en långsiktig renoveringsplan för objektet, enligt vilken renoverings- och underhållsarbeten har genomförts i byggnaden under årens lopp.  Renoveringarna har gjorts stegvis, vilket har gjort det möjligt att bland annat göra upp noggrannare planer och kostnadsberäkningar efter att informationen om de tidigare ombyggnadsfaserna har samlats in.

Senast renoverades Kiasma år 2019, då fasadens gamla U-profilerade glaspaneler ersattes med ett ännu mer hållbart glaspaneler.  Efter den grundliga renoveringen som nu inleds kommer inga större reparationer att göras på flera år.

Verkställare

Användare: Nationalgalleriet
Byggherre: Senatfastigheter
Byggherrechef: Selja Flink, Senatfastigheter
Huvudentreprenör: Rakennus Oy Antti J. Ahola
Byggherrekonsult: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, Tuukka Salo, Kari Huttunen
Huvudplanerare och arkitekt: Arkkitehtitoimisto Freese Oy, Simo Freese
Konstruktionsplanerare: Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy, Simo-Pekka Valtonen
VVS-planerare: Granlund Oy, Kalervo Sipinen
Elplanerare: Insinööritoimisto Stacon Oy, Kalevi Hämäläinen
Arkitektplanering av galleriens förnyelser: Arkkitehtuuritoimisto B&M Arkkitehdit Oy, Timo Kiukkola

Tilläggsuppgifter

Byggherrechef Selja Flink, Senatfastigheter tfn 040 669 5337, selja.flink@senaatti.fi

Frågor och svar

Kiasmas arkitektur

En arkitekturtävling om museibyggnaden ordnades 1993. Bland mer än femhundra tävlingsbidrag utsågs den amerikanska Steven Holls ”Chiasma” till vinnare.  Kiasma var en av de första representanterna för friformsarkitektur i Finland. Planen och museets läge orsakade i tiderna också kraftig polemik. Planen genomfördes dock med undantag av små ändringar i enlighet med Holls tävlingsbidrag. Kiasma började byggas 1996. Kiasma öppnade sina dörrar för allmänheten i maj 1998.

Arkitekt Steven Holl berättar att han ville skapa galleriutrymmen som erbjuder en småaktig men samtidigt dramatisk bakgrund för presentation av samtida konst med varierande karaktär och uttryck.  Det naturliga ljuset i Finland som varierar enligt årstiden fascinerade Holl och därför planerade han byggnadens invändiga ytor särskilt med tanke på det naturliga ljuset. Även Kiasmas belysning följer det naturliga ljuset.

Kiasmas byggnadsmassa diskuterar i sin tur både med Finlandiahuset, som är ett klassiskt landmärke för Helsingfors arkitektur, och med de mer organiska formerna i Tölöviken. Korridoren genom Kiasma ”Passagen” med sina vattenfall och bassänger var ursprungligen en del av Tölövikens större parkplan, där ett kanaltema hade placerats i området mellan det nuvarande Musikhuset och centrumbiblioteket Ode. Den här planen har man likväl avstått från.

Kiasma byggdes av Helsingfors stad och efter att byggnaden färdigställts övergick den i statens ägo på basis av ett avtal om markbyte. Museet för nutidskonst Kiasma är en del av Nationalgalleriet, vars övriga museer är Ateneum och Sinebrychoffs museum.