Kannustamme energiaa säästävään toimintaan.

Ympäristövastuu

Rakennetulla ympäristöllä on keskeinen rooli energian käytössä ja kasvihuonekaasupäästöjen muodostumisessa. Rakentamisessa ja rakennuksissa käytetyn sähkön ja lämmitysenergian tuottamisesta syntyy noin 38 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.

Senaatti-kiinteistöjen suurimmat ympäristökuormitukset aiheutuvat tilojen käytönaikaisesta energian kulutuksesta, rakentamisesta sekä rakennusmateriaaleista.

Päämääränämme on pienentää tiloista aiheutuvia negatiivisia ympäristövaikutuksia. Näihin voidaan vaikuttaa mm. energia- ja materiaalitehokkuutta parantavilla ratkaisuilla sekä tilojen tehokkaalla ylläpidolla.

Olemme sitoutuneet valtion linjaamiin energiansäästö- ja päästövähennystavoitteisiin

Keskeinen keino vaikuttaa energiatehokkuuteen ja ympäristövaikutuksiin on vähentää uusien tilojen tarvetta tehostamalla olemassa olevien tilojen käyttöä.

Uudiskohteiden rakentamisessa pyrimme mahdollisimman energiatehokkaiden ratkaisujen toteuttamiseen. Olemassa olevan tilakannan energiatehokkuutta voidaan parantaa mm. korjausten yhteydessä.

Ylläpidossa tähdätään energian- ja vedenkulutuksen pienentämiseen ja tätä kautta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Tehokkaalla ylläpidolla voidaan myös pidentää rakennusten ja niihin liittyvien järjestelmien elinkaarta sekä vaikuttaa rakennusten käyttöikään.

Koska kiinteistön omistaja voi vaikuttaa vain osaan rakennusten ympäristökuormituksesta, teemme yhteistyötä asiakkaittemme kanssa mm. Green Office -palvelun kautta, tuottamalla tietoa toiminnan ohjaamiseen ja päätöksentekoon sekä tietotaitoa energiatehokkaisiin toimintamalleihin.