Yhteiskuntavastuupolitiikka

Yhteiskuntavastuupolitiikan tavoitteena on edistää liiketoimintamme perustumista kaikilta osin yhteiskuntavastuullisuuteen. Noudatamme voimassa olevia lakeja, säännöksiä ja määräyksiä. Toimintamme tähtää valtion kokonaisedun mukaisiin ratkaisuihin. Kannamme vastuumme kestävän kehityksen osa-alueista ottamalla päätöksenteossamme huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat.

Osaava henkilöstö ja hyvin johdettu toimittajaverkosto

Pystyäksemme kantamaan vastuumme kehitämme aktiivisesti sekä liiketoimintaamme että henkilöstöämme entistä paremmin ajan haasteita vastaaviksi. Osaava ja asiantunteva, valtioyhteisön arvoihin pohjautuvia, eettisiä periaatteita noudattava henkilöstö on avainasemassa yhteiskuntavastuun käytännön toteutuksessa. Toimittajaverkoston asiantuntevalla johtamisella varmistetaan asetettujen tavoitteiden ja yhteiskuntavastuun toteutuminen myös toimittajien toiminnassa.

Sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen

Olemme tunnistaneet merkittävimmät vaikutuksemme sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Sitoudumme etsimään ja ottamaan käyttöön parhaita toimintatapoja näiden vaikutusten hallitsemiseksi. Toteutamme säännöllisesti auditointeja, joiden avulla etsimme kehityskohteita ja tunnistamme uusia kehitysalueita toiminnastamme.

Vastuu rakennetusta ympäristöstä

Tuottamiemme työympäristö- ja tilaratkaisujen lähtökohta on niiden terveellisyys ja turvallisuus. Vastuumme ei rajoitu vain nykyhetkeen, vaan otamme toiminnassamme huomioon rakennetun ympäristön koko elinkaaren. Tavoitteenamme on minimoida negatiiviset ympäristövaikutukset rakennusten koko elinkaaren ajan sekä luoda hyvinvointia toimintaympäristöömme innovatiivisin ratkaisuin.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Haluamme vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen tarjoamalla asiakkaillemme ympäristöystävällisiä ja hyvinvointia lisääviä ratkaisuja. Omalla toiminnallamme pyrimme ohjaamaan myös yhteistyökumppaneitamme sekä asiakkaitamme vastuullisiin ratkaisuihin. Haluamme toimia rakennus- ja kiinteistötoimialan suunnannäyttäjänä. Vastuulliset hankinnat, toimitusketjun hallinta sekä talousrikollisuuden torjunta ovat keskeisessä roolissa Senaatti-kiinteistöjen yhteiskuntavastuussa ja hankintakriteereissä.

Avoimuus ja vuorovaikutus

Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää, ja se tapahtuu aktiivisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. Yhteiskuntavastuupolitiikkamme on saatavissa kaikista toimipaikoistamme ja kotisivuiltamme osoitteesta www.senaatti.fi

Politiikan ajantasaisuus ja toteutumisen seuranta

Yhteiskuntavastuu on lainsäädännön vaatimusten lisäksi myös liiketoimintaan vaikuttavien sidosryhmien odotuksiin vastaamista. Näitä ohjaavat kansallisten suuntausten lisäksi myös globaalit megatrendit. Senaatti-kiinteistöt seuraa kiinteästi yhteiskuntavastuun alueella tapahtuvia muutoksia sekä riskikartoituksissa että sidosryhmävuorovaikutuksessa yleisemminkin. Yhteiskuntavastuupolitiikan ajantasaisuutta arvioidaan näiden pohjalta tarvittaessa hallitus päättää politiikan päivittämisestä.

Raportointi

Senaatti-kiinteistöt raportoi yhteiskuntavastuusta vuosittain noudattaen Global Reporting Initiativen (GRI) antamaa ohjeistusta yritysten yhteiskuntavastuuraportoinnin sisällöstä ja raportointiperiaatteista. Senaatti-kiinteistöt toimii sertifioidun ISO 14001 -johtamisjärjestelmän mukaisesti, johon sisältyy toiminnan säännöllinen sisäinen ja ulkopuolinen arviointi.