Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen.

Yhteiskuntavastuun johtaminen

Senaatti-kiinteistöissä yhteiskuntavastuullisuus on kiinteä osa pitkän tähtäimen liiketoimintatapaa. Toimintamme on linjassa sidosryhmien odotusten ja arvojen kanssa. Samalla yhteiskunnan sosiaalisesta ja taloudellisesta kehityksestä sekä luonnonympäristön muutoksista aiheutuvien riskien hallinta on edellytys vastuulliselle ja tuottavalle liiketoiminnallemme.

Näemme yhteiskuntavastuun alustana kaikelle toiminnallemme ja osana tuotteitamme ja palveluitamme. Se ei ole staattinen käsite tai tapa toimia, vaan jatkuvasti kehittyvä näkökulma Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa.  Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen.

Yhteiskuntavastuupolitiikastamme ilmenevät myös ympäristönsuojeluun ja vastuulliseen toimintaamme liittyvät periaatteet. Se käsittää mm. johdon sitoutumisen lakisääteisten ja muiden vaatimusten noudattamiseen, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Yhdessä strategiamme ja liiketoimintamallimme kanssa yhteiskuntavastuupolitiikkamme muodostaa perustan Senaatti-kiinteistöjen toiminnan päämäärille ja niistä konkretisoiduille tavoitteille.

Senaatti-kiinteistöissä ei ole erillistä yhteiskuntavastuustrategiaa.  Yhteiskuntavastuullinen toiminta  ja yhteiskuntavastuuseen liittyvät tavoitteet ovat keskeinen osa Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintastrategiaa.

 

 

Yhteiskuntavastuupolitiikka

Erityispiirteitä Senaatti-kiinteistöjen yhteiskuntavastuullisessa toiminnassa:

  • Valtio on sitoutunut olemaan edelläkävijä energiatehokkuusasioissa ja ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.
  • Käytössä olevan kiinteistökannan hallittu vähentäminen siten, että kanta vastaa paremmin valtion tulevia tilatarpeita ja kokonaisetua.
  • Uusien työympäristöjen kehittäminen ja toteuttaminen siten, että ne tukevat uudenlaisia työskentelytapoja ja työn tuottavuutta sekä edistävät tilatehokkuutta.
  • Rakennetun kulttuuriperinnön säilyttäminen ja valtion arkkitehtuuripoliittisen ohjelman noudattaminen.
  • Esteettömyyden edistäminen.
  • Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen.
  • Avoin ja luotettava raportointi Senaatti-kiinteistöjen toiminnasta (YKV-raportti).