Eettiset periaatteet

Liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt on osa valtioyhteisöä, ja sen arvoperusta nojautuu valtion­hallinnon arvoihin ja etiikkaan. Senaatti-kiinteistöjen asiakkaat kuuluvat lähes yksinomaan valtion­hallintoon. Valtionhallinnon arvot rakentuvat demokraattisen oikeusvaltion arvopohjalle.

Valtionhallinnon arvoperustan muodostavat:

— toiminnan tuloksellisuus
— laatu ja vahva asiantuntemus
— palveluperiaate
— avoimuus
— luottamus
— tasa-arvo
— puolueettomuus
— riippumattomuus
— vastuullisuus.

Valtioyhteisön arvot luovat taustan Senaatti-kiinteistöjen omille sen toimintaa tukeville arvoille. Arvot ovat keskeinen osa ja tahtotila voimavarojen suuntaamisessa ja yhteisen hengen ja ajattelun synnyt­tämisessä. Eettisesti kestävä toiminta syntyy arvoperustan pohjalta.

Senaatti-kiinteistöjen eettiset periaatteet kuvaavat sen yrityskulttuuria, hyvänä pidettäviä käytäntöjä ja menettelytapoja sekä sitoutumista yhteiskuntavastuulliseen toimintaan ja kestävän kehityksen periaatteisiin.

Senaatti-kiinteistöjen arvot

Senaattilaisena

  •  toimin avoimesti
  •  saavutan tuloksia yhteistyöllä
  •  olen vastuullinen suunnannnäyttäjä

Henkilöstö ja johtaminen

Senaatti-kiinteistöt sitoutuu olemaan esimerkillinen työnantaja. Jokainen yksilö on tärkeä, mutta kaikkien on toimittava yhteisten päämäärien hyväksi. Senaatti-kiinteistöt arvostaa työntekijöidensä ammatillista järjestäytymistä ja pitää tärkeänä yhteistoimintaa henkilöstöä edustavien järjestöjen kanssa.

Senaatti-kiinteistöjen johtaminen perustuu positiiviseen ihmiskäsitykseen, jonka mukaan pal­veluksessamme on osaavia, vastuullisia, arvoihimme sitoutuneita ja yhteistyökykyisiä ihmisiä. Teh­täviensä hoitamisessa Senaatti-kiinteistöjen henkilöstö on velvollinen ja myös sitoutunut nou­dattamaan korkeaa toimintamoraalia, vastuullisuutta ja osapuolten tasapuolista kohtelua.

Eturistiriidat

Senaatti-kiinteistöissä työskentelevien henkilöiden tulee ehdottomasti välttää kaikkea toimintaa, joka voi johtaa eturistiriitoihin taikka on omiaan saattamaan liikelaitoksen toiminnan luotettavuuden, puolueettomuuden, syrjimättömyyden tai tasapuolisuuden epäilyksenalaiseksi.

Senaatti-kiinteistöt tai sen henkilöstö ei saa vaatia, hyväksyä, ottaa vastaan taikka tarjota tai antaa taloudellista tai muuta etua, joka vaarantaa nämä toimintaperiaatteet. Edun taloudellinen arvo ei yksinään ole ratkaiseva. On huomioitava edun laatu, toistuvuus sekä asian liittyvät muut tekijät ja olosuhteet.

Senaatti-kiinteistöt ja sen määräysvallassa olevat yritykset eivät anna vastikkeettomia lahjoituksia tai avustuksia eivätkä tee vastikkeellisia ostoja, joiden taustalla on vaali- ja puoluerahoituksen antaminen puolueille, yksittäisille ehdokkaille tai puolueiden ja ehdokkaiden sidosyhteisöille.

Yhteiskuntavastuu

Kannattavan toiminnan edellytykset luomme valtioyhteisöön kuuluvien asiakkaidemme ydintoiminnan turvaamiseen liittyvien tilaratkaisujen kautta. Katsomme tule­vai­suuteen yli asiakkaan tämänhetkisten tarpeiden ja kehitämme ja tuotamme niihin soveltuvia ym­pä­ristön huomioon ottavia ratkaisuja.

Senaatti-kiinteistöjen verkottuneessa liiketoiminnassa kumppanit ja palvelutoimittajat ovat lii­ketoiminnan kulmakiviä. Asetamme yhteistoimintaverkostollemme samat yhteis­kunta­vas­tuullisuuden vaatimukset kuin itsellemme.

Vaikutamme ja haluamme vaikuttaa toimintamme avulla sidosryhmien toiminta­ympä­ristön kehittä­miseen.

Kestävä kehitys

Sisällytämme kestävän kehityksen periaatteet kaikkiin toimintoihin. Keskeistä on kiinteistöjen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten ja kustannusten hallinta. Toi­minnassamme kestävän kehi­tyksen mukaiset elinkaari-, ympäristö- ja energiansäästötavoitteet painottuvat investoinneissa ja yllä­pito­toi­minnassa.

Hankinnat

Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tarjota tilapalveluja valtion talousarviotalouteen kuuluville virastoille ja laitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille, valtion liikelaitoksille, eduskunnalle ja sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille sekä sellaisille julkisrahoitteisille organisaatioille, joiden toimintaa rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetulla määrärahalla.

Senaatti-kiinteistöt toimii markkinoilla palvelujen tilaajana. Toimintaan liittyy keskeisesti palvelujen kilpailuttamista sekä runsaasti sopimus- ja sidos­ryh­mä­suhteita.

Valtion liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt on julkinen hankintayksikkö, jonka toimintaa säätelee sekä kansallinen kilpailulainsäädäntö että EU:n oikeusjärjestys. Hankintasäännöksissä keskeisenä periaatteena on tasapuolisen kohtelun vaatimus, kilpailumenettelyn läpinäkyvyys ja syrjimättömyyden vaatimus sekä hankintojen kokonaistaloudellinen edullisuus.

Sopimukset

Tavoitteemme on hankinnoissa ja palvelujen tarjoamisessa olla rehellinen, haluttava ja aktiivisesti kehittymään pyrkivänä sopimuskumppanina. Kunnia-asiamme on pitää solmimamme sopimukset sekä täyttää sitoumuksemme ja velvoitteemme. Samaa edellytämme sopimus­kump­paneiltamme.

Viestintä

Kerromme arvojemme mukaisesti avoimesti toiminnastamme. Tuemme avointa keskustelua ja vuo­rovaikutusta tasapuolisesti kaikkien sidosryhmien ja ympäröivän yhteiskunnan sekä henkilöstön kanssa.

Kiinteistö- ja rakennusala

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut toimialan ja valtion kannanottoihin kuten arkkitehtuuripoliittisen ohjelman sekä kansallisen rakennuspoliittisen ohjelman tavoitteisiin.

Olemme edelläkävijäyrityksenä sitoutuneet toimimaan alan yleisten pelisääntöhankkeiden aktiivisena osapuolena ja toiminnan eettisen perustan vahvistamisen edistäjänä.

Asettamalla omalle toiminnallemme korkeammat eettiset tavoitteet kuin pelkästään lain vähimmäisvaatimukset ja alan yleiset käytännöt, tavoittelemme paitsi oman toimintamme aktiivista parantamista myös koko toimittajaverkostomme kehityksen nopeuttamista esimerkiksi talousrikoksien aktiivisessa torjunnassa.

Yhteiskuntavastuullisena organisaationa Senaatti-kiinteistöt pyrkii aktiivisesti kantamaan vastuunsa asiakkailleen tuotetun palvelun toimitusketjun eettisestä moitteettomuudesta.

17.3.2011 Senaatti-kiinteistöjen hallitus