Arvokiinteistöstrategia

Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on suuri joukko rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävää rakennuskantaa. Tämä rakennuskanta on parhaimmillaan käyttäjäorganisaatioiden arvostamaa ja heidän toimintaansa ilmentävää ja tukemaa.

Huolehdimme näiden rakennusten rakennustaiteellisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisestä ja tilojen jatkuvasta käyttökelpoisuudesta asiakkaiden tarpeisiin sovittaen. Jatkuva käyttö antaa taloudellisen pohjan kaikkien rakennusten kunnossapidolle ja korjaukselle.

Lainsäädäntö, sopimukset ja toimintatavat

Osa Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevasta rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta rakennuskannasta on suojeltu valtion rakennusten suojelusta annetulla asetuksella, osa rakennussuojelulailla ja osa on kaavallisen suojelun piirissä. Näiden piiriin toistaiseksi kuulumattomien arvokkaiden ympäristöjen ja rakennusten kuten puolustushallinnon, vankilalaitoksen ja sodan jälkeen valmistuneen uudemman rakennuskannan suojelu pyritään järjestämään museo- ja ympäristöviranomaisten kanssa sopimusmenettelyllä ja kaavoitusviranomaisten kanssa yhteistyössä tehtävällä kaavoituksella.

Museo- ja ympäristöviranomaisten kanssa pidetään yllä tietokantaa suojeluarvoja sisältävistä rakennuksista ja rakennetuista ympäristöistä. Näiden tunnistamiseksi ja arvottamiseksi sekä hoidon ja korjaustoimenpiteiden pohjaksi laaditaan rakennus- ja kulttuurihistorialliset selvitykset. Hoito- ja korjaustoimenpiteet suunnitellaan parasta asiantuntemusta ja tarvittavia resursseja käyttäen. Toimenpiteet tehdään ympäristö- ja museoviranomaisten asiantuntemusta oikea-aikaisesti hyödyntäen.

Hoito- ja korjausperiaatteet

Lisä- ja täydennysrakentaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkailla alueilla ja suojeltujen rakennusten lähialueilla toteutetaan suojeltuja rakennuksia kunnioittaen ja niiden säilymistä edistäen. Piha-alueiden ja lähiympäristöjen hoidossa ja toteutuksessa otetaan huomioon suojellut rakennukset.

Suojeltujen rakennusten uuden käyttötarkoituksen valinta tehdään rakennuksen ominaisuuksien perusteella siten, ettei uusi käyttötarkoitus vaaranna suojeluarvoja. Uudet toiminnat pyritään sovittamaan vanhojen huonetilaratkaisuiden ja rakenteiden periaatteisiin.

Suojeltujen rakennusten korjaustyössä pyritään säilyttämään mahdollisimman suuri osa rakennuksen olemassa olevasta materiasta. Rakennusosia uusitaan vain, kun olemassa olevaa ei kohtuudella voida korjata. Uusittavat rakennusosat tehdään ensisijaisesti vanhan mallin mukaisesti. Taloteknisten järjestelmien suunnittelussa lähdetään olemassa olevien järjestelmien parantamisesta.

Taloudellinen perusta

Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden jatkuva käyttö antaa niiden ylläpidolle ja korjaukselle kestävän taloudellisen pohjan.

Pystymme pääosin hoitamaan käytössä olevat arvorakennukset samoilla liiketaloudellisilla periaatteilla kuin muun hallussamme olevan rakennuskannan.

Arvorakennusten vuokraehdot sovitaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon rakennusten tilatehokkuus ja muut ominaisuudet sekä asiakaskohtaiset tarpeet ja mahdollisuudet.

Ilman valtiokäyttöä jäävät kohteet myydään ympäristöviranomaisten kanssa sovittujen luovutusperiaatteiden mukaisesti.